KennisDelen.eu Wat zijn leerdoelen?


Wat zijn leerdoelen?

Didactiek.

In boeken over onderwijskunde en didactiek kom je heel veel verschillende benamingen tegen:
algemene doelen, concrete doelen, globale doelen, leerdoelen, hoofddoelen, doelstellingen, subdoelen, operationele doelen, instructional objectives, outcomes, cognitieve doelen, kennisdoelen, vaardigheidsdoelen, psychomotorische doelen, houdingsdoelen, attitudedoelen, sociale doelen.

Deze begrippen duiden allemaal iets aan van het beoogde resultaat van een opleiding, cursus, instructie of les. En iedere bedenker (en gebruiker) van een begrip heeft er zijn eigen ideeën bij. Het is moeilijk om heel zuiver het ene begrip af te grenzen van het andere. We beperken ons hier tot een beschrijving van twee begrippen: leerdoel en algemeen doel. Later in het volgende artikel bespreken we kennis- houding- en vaardigheidsdoelen.
Een algemeen doel (ook wel hoofddoel of globaal doel genoemd) is:
een algemene beschrijving van de kwalificaties die een cursist met behulp van een opleiding of cursus kan verwerven. Uit een algemeen doel valt niets af te leiden wat de cursist precies moet leren.
Bijvoorbeeld: na deze cursus kunt u computerprogramma’s ontwerpen, programmeren en testen.

Een leerdoel (ook wel concreet doel of subdoel genoemd) is:
een concrete, heldere en eenduidig geformuleerde omschrijving van het gewenste gedrag dat een cursist moet vertonen als bewijs dat het beoogde leerresultaat is bereikt. Een leerdoel heeft precies aan wat de cursist aan het einde van de les of de cursus moet kunnen.
Bijvoorbeeld: Na deze les is de cursist in staat om zelfstandig de E-loc 1600 gereed te maken volgens de geleverde voorschriften.

De meest concrete vorm van een leerdoel is de toetsvraag. Het antwoord van de cursist op de toetsvraag is immers de uiting van het leerresultaat.

« LeerdoelenWaarom leerdoelen formuleren? »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.