KennisDelen.eu Opleidingen aan volwassenen, didaktiek, opleidingen, P&O, management, gedrag en evaluatie.


Beoordelen deel 2

Evaluatie.

De opbouw van een beoordelingsgesprek Hoewel er verschillende manieren zijn om een beoordelingsgesprek aan te pakken, kan in een gesprek toch een algemene ordening worden aangebracht. Een beoordelingsgesprek kan uit vier fasen bestaan: 1. de beginfase 2. de informatiefase 3. de evaluatiefase 4. de hulp- en reorganisatiefase De beginfase In deze fase wordt vermeld (voor […]

Beoordelen deel 1

Evaluatie.

Beoordelen is mensenwerk. Bij het beoordelen gaat het om mensen die in ontwikkeling zijn en niet om machines, exacte kostenberekeningen e.d. Wel is het de bedoeling van een systematische beoordeling om persoonlijke voorkeur en menselijke gevoelens zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Een praktijkopleider, danwel beoordelaar zal zijn mening/oordeel met redelijke voorbeelden en argumenten […]

Functieprofiel praktijkopleider, uitwerking in competenties

Competentiegericht opleiden.

Voor het functiegericht optreden dient de praktijkopleider over een flink aantal competenties te beschikken. In ons eerdere artikel over competentiegericht opleiden en beroepspraktijkvorming onderscheidden we de clusters: begeleiden, beoordelen, verzorgen van opleiding en het organiseren van leeractiviteiten. We werken deze clusters in dit artikel verder uit. In vervolgartikelen geven we achtergrondinformatie en verdere uitleg bij […]

Weerstanden bij het invoeren van veranderingen

Management.

In dit artikel komen een aantal bronnen van weerstand aan bod en laten we zien, dat de veranderaar wel degelijk invloed kan uitoefenen op de veranderingsbereidheid van zijn medewerkers. Bronnen van weerstand Weerstand van medewerkers ten opzichte van veranderingen hoeven niet altijd puur op de verandering als zodanig gericht te zijn. Vaak spelen andere zaken […]

Motivatiebeleid

Management.

Bij motivatiebeleid is het verstandig aandacht te schenken aan de grote vergelers en dagelijks ongemak. Dat wil zeggen: herstel eerst de motivatie van medewerkers door eerst de demotiverende factoren aan te pakken en handhaaf of verhoog de motivatie van de medewerkers daarna. Het handhaven of verhogen van de motivatie van medewerkers heeft pas kans van slagen als in voldoende mate de demotiverende factoren zijn aangepakt. Uw taak hierbij als leidinggevende is om zelf de grote vergelers aan te pakken.

Fasen bij het invoeren van veranderingen

Management.

In een organisatie worden regelmatig veranderingen doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat medewerkers niet altijd in dezelfde mate bereid zijn aan een verandering mee te werken. Veel veranderingen in organisaties brengen voor mensen ook persoonlijke veranderingen met zich mee. Veranderingen voltrekken volgens een aantal min of meer vaste fasen/stappen….

Feedback

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Een van de meest waardevolle mogelijkheden op medewerkers, cursisten of leerlingen (competentiegericht) op te leiden is het effectief kunnen geven van waardevrije feedback. Waardevrij wil zeggen zonder te oordelen de ander de spiegel voorhouden. Mensen zijn zich niet altijd bewust hoe hun gedrag bij anderen overkomt en welke reactie het oproept.
Goed gegeven feedback geeft de mogelijkheid om te ander te informeren omtrent de (te verwachten) reacties op zijn of haar optreden. Feedback is dus een uitwisseling tussen een zender en een ontvanger over de manier waarop zij elkaars gedrag beleven.

Coaching

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Behalve begeleiden bestaat er bij het opleiden van leerlingen/cursisten ook de mogelijkheid van coaching. Ligt bij het begeleiden veelal het initiatief bij de opleider, bij coaching ligt dit in principe bij degene die opgeleid wordt. M.a.w. wil er sprake zijn van effectieve coaching dan zal de cursist hier behoefte aan moeten hebben: hij/zij zal er direct of indirect om moeten vragen.

Competentieprofiel praktijkopleider

Competentiegericht opleiden.

In ons artikel “Competentiegericht opleiden en Beroepspraktijkvorming” gaven we aan in een vervolgartikel verder in te gaan op het competentieprofiel van de praktijkopleider. We staan uitgebreid stil bij de praktijkopleider omdat deze functionaris binnen de (leer)bedrijven gezien kan worden als centrale persoon. Zijn deskundigheid maar zeker ook zijn motiverende houding zijn sterk bepalend voor een succesvolle leertijd van zijn leerlingen en/of stagiaires.
Behalve een grote mate van vakbekwaamheid zal de effectieve praktijkopleider ook over behoorlijke portie mensgerichtheid en empatisch (inlevend) vermogen moeten beschikken….

Het voeren van begeleidingsgesprekken (techniek)

Competentiegericht opleiden.

In het artikel over de struktuur van het begeleidingsgesprek komt tot uiting dat het goed kunnen voeren van een begeleidingsgesprek het nodige aan gesprekstechniek vraagt van de opleider/begeleider. In dit artikel gaan we hier nader op in.

« Vorige paginaVolgende pagina »