KennisDelen.eu Didactiek,

Teksten over didactiek


Observatielijst bij werkvorm demonstratie en oefening

Didactiek.

Observatielijst bij werkvorm demonstratie en oefening, feedbackmiddel om met een observator een gegeven les te evalueren of gewoon eens na te bespreken.

Observatielijst bij werkvorm Discussie

Didactiek.

Observatielijst betreffende de werkvorm discussie, bedoeld als hulpmiddel bij het voorbereiden van lessen, controle of men niets vergeten is en mogelijk ook als feedbackmiddel

Observatielijst bij werkvorm Onderwijsleergesprek (dialoog)

Didactiek.

De observatielijsten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het voorbereiden van lessen, controle of men niets vergeten is …

Observatielijst bij werkvorm doceren

Didactiek.

De observatielijsten die in de voorgaande artikelen, betreffende de werkvormen doceren, onderwijsleergesprek (dialoogvorm), demonstratie en oefening en discussie worden gepresenteerd, zijn bedoeld als hulpmiddel bij het voorbereiden van lessen, controle of men niets vergeten is en mogelijk ook als feedbackmiddel om met een observator een gegeven les te evalueren of gewoon eens na te bespreken….

Doceervaardigheden voor de werkvorm: de opdracht

Didactiek.

De rol van de docent bij deze werkvorm is wat meer op de achtergrond dan bij de werkvormen monoloog en dialoog; uiteraard blijven de doceervaardigheden besproken bij deze werkvormen hun kracht behouden bij deze nieuwe werkvorm.

Doceervaardigheden dialoog

Didactiek.

Behalve de doceervaardigheden, zoals besproken in artikel ‘doceervaardigheden monoloog’, zijn er ook vaardigheden die met name van toepassing zijn voor de dialoog. Doceervaardigheden die gebruikt worden bij de dialoogwerkvorm hebben betrekking op de interactie tussen de docent en de deelnemers, of het bevorderen van de interactie tussen de deelnemers…

Doceervaardigheden monoloog

Didactiek.

De docent moet goed articuleren om voor iedereen even goed verstaanbaar te zijn. Ook de spreektempo beïnvloedt de verstaanbaarheid, vooral beginnende sprekers praten te snel. Het gesproken woord wordt levendig door intonatie: bepaalde woorden of passages kunnen door middel van verschil in toonhoogte en – sterkte onderstreept worden. Denk ook aan een (te) hard, (te) zacht, monotoon, schel en donker stemgeluid. Voorkom het gebruik van stopwoordjes….

Werkvorm: Discussie

Didactiek.

Onder (groeps)discussie verstaan we een gespreksvorm waarin de cursisten een specifiek onderwerp bespreken. Alle cursisten en de opleider kunnen met elkaar in interactie zijn. Het doel van een groepsdiscussie kan zijn informatie uitwisselen, meningen toetsen, probleem oplossen, gezamenlijk besluiten nemen en afspraken maken. De rol van de opleider kan variëren van leider tot begeleider…

Werkvorm: Opdrachten

Didactiek.

De opdrachtvorm als werkvorm gaat uit van het principe van zelfwerkzaamheid. De cursist moet er blijk van geven te kunnen omgaan met informatie, dit wil zeggen: het geleerde te kunnen toepassen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het kunnen oplossen van een probleem, het kunnen verzamelen van informatie, het anderen iets kunnen uitleggen enzovoorts. De cursisten maken zelfstandig (individueel of in groepjes) de door de opleider aangeboden opdrachten.

Werkvorm: Demonstratie en oefening

Didactiek.

In deze werkvorm staat het demonstreren van een vaardigheidshandeling door de opleider en het oefenen van die vaardigheid door de cursist centraal. Een ‘goede’ les ‘demonstratie en oefening’ is opgebouwd uit vier fasen.

Volgende pagina »