KennisDelen.eu Competentiegericht opleiden,

Teksten over competentiegericht opleiden


Functieprofiel praktijkopleider, uitwerking in competenties

Competentiegericht opleiden.

Voor het functiegericht optreden dient de praktijkopleider over een flink aantal competenties te beschikken. In ons eerdere artikel over competentiegericht opleiden en beroepspraktijkvorming onderscheidden we de clusters: begeleiden, beoordelen, verzorgen van opleiding en het organiseren van leeractiviteiten. We werken deze clusters in dit artikel verder uit. In vervolgartikelen geven we achtergrondinformatie en verdere uitleg bij […]

Feedback

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Een van de meest waardevolle mogelijkheden op medewerkers, cursisten of leerlingen (competentiegericht) op te leiden is het effectief kunnen geven van waardevrije feedback. Waardevrij wil zeggen zonder te oordelen de ander de spiegel voorhouden. Mensen zijn zich niet altijd bewust hoe hun gedrag bij anderen overkomt en welke reactie het oproept.
Goed gegeven feedback geeft de mogelijkheid om te ander te informeren omtrent de (te verwachten) reacties op zijn of haar optreden. Feedback is dus een uitwisseling tussen een zender en een ontvanger over de manier waarop zij elkaars gedrag beleven.

Coaching

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Behalve begeleiden bestaat er bij het opleiden van leerlingen/cursisten ook de mogelijkheid van coaching. Ligt bij het begeleiden veelal het initiatief bij de opleider, bij coaching ligt dit in principe bij degene die opgeleid wordt. M.a.w. wil er sprake zijn van effectieve coaching dan zal de cursist hier behoefte aan moeten hebben: hij/zij zal er direct of indirect om moeten vragen.

Competentieprofiel praktijkopleider

Competentiegericht opleiden.

In ons artikel “Competentiegericht opleiden en Beroepspraktijkvorming” gaven we aan in een vervolgartikel verder in te gaan op het competentieprofiel van de praktijkopleider. We staan uitgebreid stil bij de praktijkopleider omdat deze functionaris binnen de (leer)bedrijven gezien kan worden als centrale persoon. Zijn deskundigheid maar zeker ook zijn motiverende houding zijn sterk bepalend voor een succesvolle leertijd van zijn leerlingen en/of stagiaires.
Behalve een grote mate van vakbekwaamheid zal de effectieve praktijkopleider ook over behoorlijke portie mensgerichtheid en empatisch (inlevend) vermogen moeten beschikken….

Het voeren van begeleidingsgesprekken (techniek)

Competentiegericht opleiden.

In het artikel over de struktuur van het begeleidingsgesprek komt tot uiting dat het goed kunnen voeren van een begeleidingsgesprek het nodige aan gesprekstechniek vraagt van de opleider/begeleider. In dit artikel gaan we hier nader op in.

Het voeren van begeleidingsgesprekken (struktuur)

Competentiegericht opleiden.

Onder begeleiding verstaan we: ‘situaties creëren en voorwaarden scheppen waardoor leer- en ontwikkelingsprocessen bij leerlingen kunnen plaatsvinden, zodat de opleidingsdoelen bereikt kunnen worden’.
Begeleiding geven is het werk dat de opleider doet om leerlingen te motiveren en te stimuleren, zodat zij de leerdoelen gemakkelijker zullen realiseren. Het uiteindelijke doel is de leerlingen zo te motiveren dat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich nemen. De belangrijkste activiteit binnen het begeleidingsproces is het voeren van begeleidingsgesprekken.

Het geven van begeleiding

Competentiegericht opleiden.

Begeleiding geven is het werk dat de opleider doet om de leerlingen te motiveren, aan te moedigen en te inspireren, zodat zij de leerdoelen gemakkelijker zullen realiseren. Het uiteindelijke doel is de leerlingen zo te motiveren dat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich nemen. Een (praktijk-) opleider krijgt als begeleider geen gemakkelijker leven dan een opleider die doceert. De taken verschuiven van uitvoerend naar voorbereidend en naar meer aandacht voor de organisatie van het leerproces tijdens een bijeenkomst. Dit betekent dat de cursisten zich actiever dan in een ‘gewone’ overdrachtsituatie moeten gaan opstellen: immers ‘een leerling leert van wat hij doet en niet van wat de (praktijk-) opleider doet’

Competentiegericht opleiden en nieuwe kwalificatiestructuur

Competentiegericht opleiden.

De huidige kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit meer dan 700 kwalificaties: teveel versnippering en overlap is het gevolg. Het leidt tot een versnipperd en weinig efficiënt aanbod van opleidingen, hetgeen mede bijdraagt aan een te grote leerlingenuitval. Kortom de kwalificatiestructuur is aan herziening toe….

Competentiegericht opleiden en Beroepspraktijkvorming (BPV)

Competentiegericht opleiden.

Bedrijven hebben behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Scholing is een middel om aan gekwalificeerde medewerkers te komen. Via het beroepsonderwijs worden mensen opgeleidt voor de beroepspraktijk; de beroepspraktijkvorming is een essentieel onderdeel van de opleiding. De medewerker wordt gevormd voor de beroepspraktijk in de dagelijkse praktijk van het bedrijf en volgt ter voorbereiding een opleiding aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden.

In het laatste decennium heeft de praktijkgerichtheid van het middelbaar en hoger onderwijs een grote vlucht genomen. Volgens sommigen is in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) de nadruk zelfs teveel op het praktijkleren komen te liggen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schrijft in een plan dat in juni 2006 verschenen is, dat de leerlingen uit het beroepsonderwijs beter bediend zouden worden als er weer meer vakkennis zou worden bijgebracht (Volkskrant juni 2006).