KennisDelen.eu Conflicten deel 1 – Ontstaan en verschijningsvormen


Conflicten deel 1 – Ontstaan en verschijningsvormen

Gedrag.

1. Algemeen
Als leidinggevende kunt u in de praktijk te maken krijgen met conflicten die tussen uw medewerkers ontstaan. Deze conflicten zijn vaak dynamisch van aard. Ze ontwikkelen zich, groeien, kennen ups en downs, hebben heftige perioden en slaapperioden en bestaan dus uit een opeenvolging van fasen.

Omgaan met zo’n conflict vereist dat u eerst een helder beeld van het conflict heeft. Dit verkrijgt u door te achterhalen hoe het conflict is ontstaan, wat voor soort conflict het is en hoe het conflict het best te hanteren is. Beginnen hieronder eerst met het bespreken van het ontstaan van conflicten.

2. Het ontstaan van conflicten
Conflicten ontstaan wanneer twee of meer medewerkers menen dat wat de een wil onverenigbaar is met wat de ander wil. Is er een conflict ontstaan, dan kunnen medewerkers het conflict pas oplossen als zij een duidelijk begrip hebben van hun meningsverschillen en van de oorzaak daarvan. Het conflict zal naar buiten moeten worden gebracht en door de leidinggevende moeten worden onderkend. Als dit niet gebeurt, kunnen de betreffende medewerkers met ogenschijnlijk onbenullige klachten komen die slechts symptomen van het grotere probleem zijn. Wanneer de leidinggevende deze negeert, kan het conflict zich uitbreiden tot nieuwe conflicten. De nadruk kan zich van het eerste twistpunt verplaatsen naar elke denkbare zaak die de ander in een kwaad daglicht stelt. Onnozele dingen kunnen dan weer uitgroeien tot nieuwe olie op het vuur.
Het is daarom belangrijk dat u als leidinggevende een conflict niet op zijn beloop laat, maar direct aanpakt op het moment dat het verschijnt. We gaan hieronder verder met de verschijningsvormen van conflicten.

3. Verschijningsvormen van conflicten
Conflicten hebben een aantal verschijningsvormen:

  • onzichtbaar
  • onderkend
  • gevoeld
  • zichtbaar

We bespreken deze verschijningsvormen hierna.

Onzichtbaar
Een onzichtbaar of verborgen conflict is een conflict dat wel aanwezig is. Het kan ook verder uitgroeien, maar is nog niet echt uitgebroken. Medewerkers hebben hierbij tegengestelde belangen en afwijkende meningen, proberen het conflict te verdringen en richten hun aandacht op gemakkelijker zaken die geen spanning geven.
Tekenen hiervoor zijn:

  • herhaaldelijk uiten van vijandige gevoelens
  • medewerkers gebruiken verdedigingsmanieren, zoals het steeds maar ontkennen dat er redenen zijn voor het conflict, zich terugtrekken uit het werk of zich afsluiten voor contact met anderen, het conflict verbinden aan mensen buiten het werk
  • houding van hulpeloosheid; collega’s laten zien dat zij het conflict niet kunnen oplossen en dat anderen dat moeten doen

Onderkend
Een onderkend conflict is een door betrokkenen geaccepteerd conflict. Het conflict is bekend en de inhoud ervan ligt op tafel.
Gevoeld
Onderkende conflicten die nog niet hanteerbaar zijn gemaakt hebben negatieve gevoelens van angst, agressie, wantrouwen of vijandschap tot gevolg. Betrokkenen voelen een zekere spanning en voelen zich bedreigd.

Zichtbaar
Als gevoelens zich niet laten uiten, leidt dit tot gedragingen bij betrokkenen gericht op het tegenwerken van de ander. Hiertoe behoren fysiek geweld, scheldpartijen, verdachtmakingen, demonstraties, stakingen of boycot.
Na een conflict te hebben herkend aan diens verschijningsvorm is belangrijk te achterhalen welk soort conflict het is.

In artikel Conflicten 2 gaan wij verder in op de verschillende soorten conflicten

« Deel 6 SlechtnieuwsgesprekConflicten deel 2- Soorten conflicten en hun kenmerken »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.