KennisDelen.eu Beoordelen deel 3


Beoordelen deel 3

Evaluatie.

De inhoud van een beoordelingsgesprek
In ons artikel ‘Beoordelen 2‘ hebben we gesproken over de opbouw van het beoordelingsgesprek. We willen nu verder ingaan op de inhoud van zo’n gesprek.
Een beoordeling kan (in theorie) over verschillende inhouden gaan: houding, kennis en vaardigheden. Hoe kan deze theorie naar de praktijk vertaald worden?

De praktijk
Afhankelijk of de beoordeelde een leerling, danwel werknemer is, wordt er een gradueel verschil gemaakt: de een is nog in opleiding, de ander is al verder gevormd en zal een grotere mate van zelfstandigheid (moeten) hebben.
Beoordeeld worden de leerdoelen, werkafspraken, opleidingsopdrachten en het totale functioneren van de leerling/werknemer als vakman in de praktijk.
Het is van belang van te voren af te spreken welke inhouden in welke gesprekken aan de orde zullen komen; het is aan te bevelen dit ook in de uitnodiging aan te geven. Voorkomen dient te worden dat een praktijkopleider van plan is het totale functioneren van de leerling te gaan beoordelen, terwijl de leerling denkt dat slechts het aftekenen van zijn opdrachten aan de orde is.
Het is van groot belang dat voor alle participanten duidelijk is of het om een begeleidingsgesprek, voortgangsgesprek, functioneringsgesprek, opleidingsgesprek of een beoordelingsgesprek gaat.
Hoewel het om verschillende soorten gesprekken kan gaan moet steeds aanleiding, doel en critera of maatstaven bij de participanten bekend zijn; meestal maakt een beoordelingsgesprek onderdeel uit van een bepaald traject of proces zodat de inhoud van een beoordelingsgesprek voortvloeit uit bijvoorbeeld een functionerings- of begeleidingsgesprek. Zeker in bedrijven waar verschillende functionarissen verschillende gesprekken voeren met dezelfde persoon is het van belang steeds duidelijk te maken over welk soort gesprek met welke doelstellingen (en criteria) het hier gaat.
In de praktijk ontstaat hierover nogal eens verwarring en kan het effect zijn dat de leerling/werknemer op verschillende plaatsen over dezelfde onderwerpen praat. Naast het maken van goede afspraken hierover (taak van management of praktijkopleider) kan het hanteren van gesprekslijstjes/ beoordelingspunten, vastleggen van afspraken en maken van verslagen de eenduidigheid en de voorgang bevorderen.

Positieve en negatieve punten
Veel beoordelaars worstelen met de vraag: ‘moet je in een beoordelingsgesprek eerst de goede punten noemen, eerst de slechte of moet je beginnen met de leerling eerst zelf te vragen wat deze van het eigen functioneren vindt?’
Eerst de positieve punten vertellen
Voordelen

  • hierdoor kan een prettige sfeer in het gesprek ontstaan, de beoordeelde wordt op zijn gemak gesteld
  • de positieve punten kunnen veel aandacht krijgen; als ze na de slechte komen, komen ze vaak niet meer aan bod, zodat de beoordeelde de indruk ka krijgen dat er alleen maar kritiek is

Nadelen

  • als de beoordeelde slechte punten verwacht, kunnen de goede dingen wel eens niet tot hem doordringen
  • omdat je zelf weet dat de slechte dingen nog moeten komen, zit je niet lekker tijdens het gesprek over de goede punten, waardoor deze te weinig aandacht krijgen
  • de beoordeelde kan zich als je na de goede punten met de slechte komt ‘genomen’ kunnen voelen. De goede punten kunnen daardoor hun waarde verliezen

Eerst de negatieve punten vertellen
Voordelen

  • het hoge woord is eruit, de beoordeelde kan zich afreageren en is daarna open voor prettiger mededelingen
  • je bent wat je dwars zit kwijt en kunt daarna positief op de leerling/werknemer ingaan

Nadelen

  • het gesprek kan alleen over de negatieve blijven gaan, zodat die onevenredig veel aandacht krijgen
  • de sfeer in het gesprek kan direct in het begin onplezierig worden

Zoals uit bovenstaande inventarisatie wel blijkt is er niet 1 juiste aanpak. De beoordelaar zal, met in achtneming van bovenstaande voor- en nadelen, een ‘maatwerkgesprek’ per beoordeelde moeten samenstellen en zal ook de flexibiliteit moeten hebben om in te spelen op de omstandigheden die zich in een beoordelingsgesprek voordoen: hij/zij zal dus een situatiegericht beoordelingsgesprek dienen te voeren, dus afgestemd op…(zie ook artikel over situatiegericht leidinggeven)

« Beoordelen deel 2Beoordelen deel 4 »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.